Home / Governance / God regeringsførelse i et internationalt perspektiv

 

DENMARKLettre dedikerer denne hjemmeside til at promovere budskabet omkring god regeringsførelse, samt hvad dette indebærer. Dette er et begreb, der omtales i litteraturen omkring international udvikling, hvor det bruges til at beskrive, hvordan offentlige institutioner gennemfører offentlige anliggender og styrer de offentlige ressourcer. Regeringsførelse er beslutningsprocessen, hvor nye tiltag bliver gennemført, implementeret eller afvist. Begrebet kan anvendes til at beskrive regeringsførelse på virksomheds, internationalt, nationalt og lokalt plan eller i samspillet mellem andre af samfundets sektorer.

God regeringsførelse er ansvarlighed og gennemsigtighed

Et væsentlig parameter ved god regeringsførelse er kravet om ansvarlighed. De lokale, nationale og internationale myndigheder har pligt til at indberette, forklare og stå til ansvar for konsekvenserne af de beslutninger, som de har foretaget på vegne af de samfund, de respektive myndigheder repræsenterer. Dette gøres relativt nemt i nationale samt lokale, demokratiske styreformer, hvor man via demokratiske styreformer er i stand til stemme på de politiske ledere, der har ansvaret for regeringsførelsen, hvilket dermed er et incitament for de politiske myndigheder til at føre en anstændig regeringsførelse. Dog kan dette være lettere problematisk i lande, der herskes af totalitære ledere, samt lande og regioner, der har problemer med korruption og lignende.

Derudover skal et lands befolkning være i stand til at følge og forstå beslutningsprocessen, før den pågældende styreform kan karakteres som god regeringsførelse. Dette betyder, at man skal have fuldkommen adgang til de oplysninger, lovkrav m.m., der danner baggrund for et givent lovforslag. Man kan som beslutningstager derved ikke udforme lovforslag over hovedet på sin befolkning, hvilket i den grad øger gennemsigtigheden samt befolkningens demokratiske rettigheder, eftersom man kan holde en regering ansvarlig for at implementeret et lovforslag på falsk baggrund.

God regeringsførelse er inkluderende og retfærdig

Regeringer bør altid forøge at opfylde hele samfundets behov, mens de afvejer konkurrerende interesser på en rettidig, hensigtsmæssig og responsiv måde. Ved at efterkomme dette gør man bedst ved at være lydhør over for befolkningens ønsker, behov og interesser, og derved udvikle politikker, der ikke blot tilgodeser en marginaliseret befolkningsgruppes interesser, men i stedet de store massers interesser og behov. Dette fører ligeledes til, at et samfunds trivsel er et resultat af, hvorvidt dets medlemmer føler, at deres interesser er blevet tilgodeset i forbindelse med beslutningsprocessen. Man kan med andre ord sige, at alle grupper, specielt de mest sårbare, bør have mulighed for at deltage i processen, og dermed give sin mening til kende i forhold til nye lovtiltag, hvilket dermed skaber en inkluderende og retfærdig beslutningsproces.

God regeringsførelse følger loven og er deltagende

At god regeringsførelse skal følge de lovmæssige forskrifter, siger sig selv. Det betyder imidlertid, at lokale, nationale og internationale myndigheder og regeringer er nødsaget til at overholde lokale, nationale samt international lovgivning for at praktisere god regeringsførelse. Et eksempel på dette på internationalt plan er de Internationale Menneskerettigheder. Mange udviklingslande såsom Saudi Arabien, Kina, Rusland osv. er blevet kritiseret for ikke at overholde disse, eftersom man blandt andet i Saudi Arabien henretter folk offentligt, og har problemer med lige rettigheder for kønnene. Dette ligeledes betyder, at de er blevet kritiseret for ikke at udføre god regeringsførelse.

Kina og Rusland har ingen offentlige tilfælde af henrettelser, men bliver ligeledes kritiseret af internationale såvel som nationale organer for ikke at føre en anstændig regeringsførelse. To helt konkrette eksempler på dette er, at disse to stormagter har problemer med deres demokratiske processer og gennemsigtigheden af deres demokratiske system, hvilket medfører, at offentligheden ikke bliver rådført i forbindelse med beslutningsprocesserne. Dette er i strid med god regeringsførelse, eftersom god regeringsførelse betyder, at alle berørte parter af en beslutning bør have mulighed for at deltage i processen af denne beslutning. Men grundet disse to landes anti-demokratiske systemer, bliver beslutninger vedtaget samt implementeret uden hensyntagen til de berørte befolkningsgrupper.

Et relativt målbart parameter

God regeringsførelse kan anvendes som model til sammenligning af ineffektive økonomier eller politiske organer med levedygtige økonomier og politiske organer. Begrebet fokuserer på de enkelte regeringer og styrende organers ansvar samt evne til at opfylde hele deres befolknings behov, i modsætning til blot en lille, defineret gruppe. Man bruger ofte vestlige, liberale og demokratiske lande som målestok for god regeringsførelse, eftersom disse bliver betegnet som værende mest succesfulde i forhold til implementeringen af politik, udbredelsen af liberale demokratier, og frihedsrettigheder, der gavner den generelle befolkning. IMF, FN og internationale nødhjælpsorganisationer arbejder ofte med dette begreb, da man derved er i stand til at vælge nogle parametre, hvorved man er i stand til at sammenligne landende med hinanden.